Kursinformation - Engelska gy

Kursnamn: Engelska gy
Kurser i ämnet: 
– Engelska 5, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan
   ger eller motsvarande.
– Engelska 6, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 5.
– Engelska 7, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 6.

Kurskod
ENGENG05, ENGENG06, ENGENG07
Ämnet:
Ämnet engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie-och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Undervisningen i engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
-Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
-Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
-Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
-Förmåga att anpassa språket efter olika syften,mottagare och situationer.
-Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Läs mer om kurserna som ingår:

Engelska 5 
Kurskod:
ENGENG05
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:

Litteratur:
Centralt innehåll för engelska 5, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Kommunikationens innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls-och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Innehåll och form i olika typer av fiktion.Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.Reception: Talat språk, även medviss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer. Skönlitteratur och annan fiktion.Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.Produktion och interaktion: Muntlig och skriftligproduktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls-och arbetslivet. Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I dettaingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
Engelska 6 
Kurskod:
ENGENG06
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för engelska 6, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Kommunikationens innehåll: Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls-och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.Reception: Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer. Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner. Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier. Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse. Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer. Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam. Produktion och interaktion: Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.  Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls-och arbetslivet. Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor. Bearbetning av språk och strukturi egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
Engelska 7 
Kurskod:
ENGENG07
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för engelska 7, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Kommunikationens innehåll: Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.Reception: Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar. Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter. Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk. Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse. Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.Produktion och interaktion: Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter. Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde. Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden. Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls-och arbetslivet. Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.