Företagsekonomi

Kursnamn: Företagsekonomi 1
Kurser i ämnet:
-Företagsekonomi 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
-Företagsekonomi 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
-Företagsekonomi –specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
-Entreprenörskap och företagande, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap.
-Marknadsföring, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande.
-Redovisning 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen företagsekonomi 1 och kursen företagsekonomi 2.
-Redovisning 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2 eller kursen redovisning 1. 


Kurskod
:  FÖRFÖR01, FÖRFÖR02, FÖRFÖR00S, FÖRENT0, FÖRMAD0, FÖRRED01, FÖRRED02

Ämnet:
Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling.Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar.I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt. Genom fältstudier och arbete med autentiska exempel ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagande. Eleverna ska även ges möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk tillämpning.

 
 

Undervisningen i företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
-Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande.
-Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
-Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé.
-Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
-Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.
-Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och målinriktade aktiviteter. Förmåga att utvärdera arbetsprocesser och resultat.
-Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

 
Företagsekonomi 1 
Kurskod:
FÖRFÖR01
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för företagsekonomi 1, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
-Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
-Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
-Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
-Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
-Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.
Företagsekonomi 2 
Kurskod:
FÖRFÖR02
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för företagsekonomi 2, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
-Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
-Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
-Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.
-Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.
-Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.
-Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
Företagsekonomi specialisering
Kurskod:
FÖRFÖR00S
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för företagsekonomi specialisering, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Behandling av ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel.
-Begrepp, teorier och modeller inom valt område.
-Grundläggande undersökningsmetodik: hur man formulerar, planerar och genomför en undersökande uppgift på ett vetenskapsliknande sätt samt hur man dokumenterar, utvärderar och redovisar arbetet.
Entreprenörskap och företagande
Kurskod:
FÖRENT0
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för Entreprenörskap och företagande, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
-Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
-Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
-Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
-Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
-Försäljningsteknik och argumentation.
-Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
-Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.-Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
-Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.
Marknadsföring
Kurskod:
FÖRMAD0
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för marknadsföring, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.-Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
-Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
-Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
-Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
-Försäljningsteknik och argumentation.
-Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
-Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
-Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
-Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.
Redovisning 1
Kurskod:
FÖRRED01
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för redovisning 1, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Olika typer av företag och företagsformer.-Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens redovisning.
-Grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning.
-Budgeteringens syfte, innehåll och utformning.
-Vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt registrering av affärshändelser med hjälp av kontoplan och adekvat teknik.
-Bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.
-Ekonomiska rapporter och blanketter, till exempel företags årsredovisning och momsdeklaration.
-Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets-och kontrollfrågor förknippade med databehandling.
Redovisning 2
Kurskod:
FÖRRED02
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för redovisning 2, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.
-Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan.
-Värdering av tillgångar och skulder.
-Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.
-Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.
-Årsredovisningens innehåll och funktion.
-Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.
-Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets-och kontrollfrågor förknippade med databehandling