Fristående kurser Växjö

Välkommen till Taktik Sweden och våra Distansutbildningar!
 
Vill du studera utan att vara bunden till en ort eller klassrum?  
– Då har du kommit rätt!
Hos oss på Taktik studerar du på distans och du kan kombinera studier med andra aktiviteter och åtaganden, exempelvis arbete, familj eller andra studier… 

Vi har kurser på distans i en mängd ämnen som du hittar på din kommuns antagningssida samt nedan här på vår webbplats.
Välkommen med din ansökan!Kurslista

Engelska 5 Kurskod: ENGENG05 Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
Litteratur:
Centralt innehåll för engelska 5, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: -Kommunikationens innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls-och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Innehåll och form i olika typer av fiktion.Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.Reception: Talat språk, även medviss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer. Skönlitteratur och annan fiktion.Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.Produktion och interaktion: Muntlig och skriftligproduktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls-och arbetslivet. Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I dettaingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
Engelska 6 
Kurskod: 
ENGENG06
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för engelska 6, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Kommunikationens innehåll: Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls-och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.Reception: Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer. Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner. Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier. Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse. Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer. Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.Produktion och interaktion: Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls-och arbetslivet. Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor. Bearbetning av språk och strukturi egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
 
Engelska 7 
Kurskod: 
ENGENG07
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för engelska 7, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Kommunikationens innehåll: Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.Reception: Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar. Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter. Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk. Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse. Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.Produktion och interaktion: Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter. Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde. Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden. Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls-och arbetslivet. Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.
Företagsekonomi 1 
Kurskod: 
FÖRFÖR01
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för företagsekonomi 1, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
-Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
-Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
-Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
-Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
-Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.
Svenska 1
Kurskod: 
SVESVE01
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för Svenska 1, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat-och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
 
Svenska 2 
Kurskod: SVESVE02
Rekommenderade förkunskaper: 
Förutsättningar: 
Litteratur: 
Centralt innehåll försvenska 2, 100p
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
.

Svenska 3
Kurskod:SVESVE03
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
Litteratur:
Centralt innehåll för svenska 3, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

Svenska som andraspråk 1 
Kurskod: 
SVASVA01
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för svenska som andraspråk, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
-Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat-och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
-Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
-Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie-och arbetsliv.
-Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
-Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
-Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
-Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.
Svenska som andraspråk 2 
Kurskod: 
SVASVA02
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för svenska som andraspråk 2, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniskahjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
-Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat-och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
-Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
-Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie-och arbetsliv.
-Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
-Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
-Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.
 
Svenska som andraspråk 3 
Kurskod: 
SVASVA03
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för svenska som andraspråk 3, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.
-Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat-och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.
-Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
-Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.
-Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.
-Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.
-Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla strategier för fortsatt lärande.
Marknadsföring
Kurskod: 
FÖRMAD0
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för marknadsföring, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.-Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
-Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
-Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
-Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
-Försäljningsteknik och argumentation.
-Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
-Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
-Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
-Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.

Kurskod: LEDLED0

Kursen ledarskap och organisation omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
  • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
  • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
  • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
  • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
  • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.