Konferens och evenemang

Kursnamn: Konferens och evenemang
Kurser i ämnet:
Konferens och evenemang, 100 poäng.
Konferens 1, 100 poäng, som bygger på kursen konferens och evenemang.
Konferens 2, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 1.
Konferens 3, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 2.
Evenemang, 100 poäng, som bygger på kursen konferens och evenemang eller kursen utställningsdesign 2.
Rums-och konferensbokning, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 2 eller kursen reception 2. 

Kurskod:  KONKOF0, KONKOF01, KONKON02, KONKON03, KONEVE0, KONRUM0

Ämnet:
Ämnet konferens och evenemang behandlar olika mötesformer, från möten med få deltagare och mindre konferenser till kongresser och stora evenemang. Mötesbranschens olika målgrupper har olika förväntningar på såväl lokalers utformning och teknisk utrustning som service, aktiviteter och andra tjänster.

Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet konferens och evenemang ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mötesbranschens utveckling, olika anläggningar och miljöer samt om den potential dessa har för att anpassas efter kundens behov. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att planera och genomföra olika typer av möten. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med kunden och gästen så att mötet blir yrkesmässigt och serviceinriktat. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla mångsidighet och kreativitet, så att aktiviteter och utrustning kan anpassas efter kundens önskemål och ekonomiska förutsättningar.Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera och felsöka teknisk utrustning inom området. Den ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt om arbetsmiljö, säkerhet och hållbar utveckling. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över frågor som rör kundens integritet.Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom området och utveckla en yrkesmässig attityd i mötet med kunder och gäster. Via kontakter med olika mötesarrangörer ska eleverna ges möjlighet att dels utveckla kunskaper om variationen av tjänster och serviceutbud inom området, dels utveckla förståelse av olika målgruppers behov och önskemål gällande mötesformer och aktiviteter.

 
 

Undervisningen i konferens ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
– Kunskaper om mötesbranschens utveckling, om olika typer av konferenser och evenemang samt om vilka aktörer som finns och vad de kan erbjuda. Kunskaper om olika kundtyper och deras önskemål.
-Förmåga att boka, planera, administrera och organisera olika arrangemang utifrån kundbehov och ur ekonomiska aspekter.
-Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
-Förmåga att hantera modern teknisk utrustning.
-Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.
-Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att anpassa sitt språk efter situationen.
-Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Konferens 1 
Kurskod: KONKOF0

Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för konferens, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
– Olika konferensanläggningar samt deras olika utbud av lokaler, faciliteter och service. Olika mötesformer, till exempel föreläsningar, sammanträden, workshoppar och kick-offer. Alternativa möbleringsformer, deras syfte och funktion samt iordningställande av lokaler efter direktiv, till exempel pm eller checklista. Den kreativa miljöns betydelse. Hjälpmedel och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Måltidspausens betydelse samt upp-och avdukning av buffé med kaffe eller andra förfriskningar. Lagar och andra bestämmelser om hygien och ändamålsenlig klädsel. Hantering av teknisk konferensutrustning, till exempel kopieringsmaskin, datorprojektor och mikrofon. Arbetsmiljö och systematiskt säkerhetsarbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Hållbar utveckling inom mötesbranschen. Ergonomiskt arbete samt användning av lämpliga hjälpmedel. Handlings-och utrymningsplan vid brand, hot och fara. Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer. Effektivitet i arbetet samt kommunikation mellan avdelningarna.
Konferens 2 
Kurskod: KONKOF02

Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för konferens 2, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
– Olika konferensanläggningar samt deras olika utbud av lokaler, faciliteter och service. Presentation, visning och marknadsföring av anläggningens utbud. Samarbete med externa företag, till exempel vad gäller teknik, säkerhet, aktiviteter eller övriga kringarrangemang. Lönsamhetsberäkning, prisoptimering och prissättning av anläggningens lokaler och tjänster. Planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av olika konferensarrangemang. Bokningssystem för konferens. Alternativa möbleringsformer, deras syfte och funktion samt iordningställande av lokaler efter direktiv, till exempel pm eller checklista. Kommunikation och samverkan mellan avdelningarna för avstämning och utbyte av information inför och under arrangemang. Välkomnande av kursledare, genomgång av säkerhetsrutiner och dagens program samt erbjudande om teknisk support. Hantering av positiva och negativa kundreaktioner. Hantering av förekommande teknisk konferensutrustning. Arbetsmiljö och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser. Kundens säkerhet och integritet. Handlings-och utrymningsplan vid brand, hot och fara. Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer. Logistik och effektivitet i arbetet samt kommunikation mellan avdelningarna. Metoder för dokumentation och uppföljning.
Konferens 3 
Kurskod: KONKOF03

Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för konferens 3, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
– Olika konferensanläggningar samt deras olika utbud av lokaler, faciliteter och service. Presentation, visning och marknadsföring av anläggningens utbud samt rekommendation av passande aktiviteter och kringarrangemang. Samarbete med externa företag, till exempel vad gäller teknik, säkerhet, aktiviteter eller övriga kringarrangemang. Planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av olika konferensarrangemang. Kommunikation och samverkan mellan avdelningarna för avstämning och utbyte av information inför och under arrangemang. Bokning av externa tjänster som till exempel tolk, teknik, säkerhet eller underhållning. Alternativa möbleringsformer, deras syfte och funktion samt rekommendation av lämplig möblering. Välkomnande av kursledare, genomgång av säkerhetsrutiner och dagens program samt erbjudande om teknisk support. Hantering av positiva och negativa kundreaktioner. Hantering av teknisk konferensutrustning samt alternativa lösningar för olika ändamål. Offerter, bokningsbekräftelser och faktureringsunderlag samt möjliga avtalsrättsliga konsekvenser. Arbetsmiljö och systematiskt säkerhetsarbete utifrån gällande lagar och andra bestämmelser. Kundens säkerhet och integritet. Handlings-och utrymningsplan vid brand, hot och fara. Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer. Logistik och effektivitet i arbetet samt kommunikation mellan avdelningarna. Metoder för dokumentation och uppföljning.
Evenemang 
Kurskod: KONEVE0

Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för evenamang, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Olika evenemang, till exempel invigningar, galor, shower, sportarrangemang och mässor. Evenemang och event som imageskapare och varumärkesbyggare i samband med produktlanseringar, kundträffar, jubileer, mässor eller kick-offer. Förutsättningar för lokala, nationella och internationella evenemang. Organisation och ansvarsfördelning vid arbete i projekt. Planering, kalkylering, genomförande och uppföljning av mindre projekt. Säljstimulerande aktiviteter vid olika evenemang. Bokning av externa tjänster, till exempel teknik, säkerhet och underhållning. Praktiskt arbete i samband med mässor och andra evenemang, till exempel monterbygge, skyltning, exponering samt servering av mat och dryck. Ljud-och ljusteknik i samband med olika presentationer. Ekonomiska och miljömässiga faktorer vid genomförande av olika evenemang. Arbetsmiljö och systematiskt säkerhetsarbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Riskanalys och förebyggande säkerhet i samband med planering och genomförande av aktiviteter. Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer. Kommunikation, samverkan och logistik i samband med olika evenemang. Dokumentation och uppföljning av arbetet
Rums-och konferensbokning
Kurskod: KONRUM0

Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för Rums-och konferensbokning, 100p

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Produktkännedom för att kunna möta kundens önskemål samt rekommendera och rikta erbjudanden i syfte att öka försäljningen. Olika kundkategorier, till exempel privatpersoner, företag, resebyråer, kongressbyråer och bokningsbolag. Samarbetsparter inom aktivitet, teknik, säkerhet eller andra kringarrangemang. Telefonförsäljning och betydelsen av bemötande, tonfall och produktkännedom. Affärskorrespondens samt utformning av bekräftelser, offerter, pm och faktureringsunderlag. Prissättning och prisoptimering av anläggningens tjänster. Lönsamhetsberäkning och förekommande nyckeltal. Företags-och resebyråavtal med priser, provision och avbokningsregler samt avtalsrättsliga konsekvenser. Presentation och visning av anläggningen samt rekommendation av passande aktiviteter och kringarrangemang. Bokning av privat-, grupp-, konferens-och paketarrangemang. Planering av kundaktivitet i samarbete med försäljnings-och marknadsavdelning för att skapa och bibehålla kundrelationer. Arbetsmiljö och ergonomi. Kommunikation och samverkan mellan avdelningar för avstämning och utbyte av information inför arrangemang.