Religionskunskap

Kursnamn: Religionskunskap
Kurser i ämnet: 

Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1.
Religionskunskap –specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1.

Kurskod:  RELREL01,RELREL02, RELREL0

Ämnet:
Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

 

Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor i digital och annan form, diskutera och argumentera.

 
 

Undervisningen i svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
-Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.-Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.

 
-Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.-Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.-Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

 

Religionskunskap 1 
Kurskod:
RELREL01
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för Religionskunskap 1, 50p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
-Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
-Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
-Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
-Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
-Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
-Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstagande
Religionskunskap 2
Kurskod: RELREL02
Rekommenderade förkunskaper: 
Förutsättningar: 
Litteratur: 
Centralt innehåll för religionskunskap 2, 50p
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna.
-Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald.
-Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.
-Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld.
-Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.

Religionskunskap Specialisering
Kurskod:RELREL0
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
Litteratur:
Centralt innehåll för religionskunskap specialisering, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel centrala idéer, etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar.
-Begrepp, teorier och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.
-Analys och diskussion av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv.
-Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, analys och tolkning av texter, bilder och annat material som det valda kunskapsområdet har gett upphov till samt av hur det valda kunskapsområdet framställs i olika medier och källor.