Service och bemötande

Kursnamn: Service och bemötande
Kurser i ämnet: 
-Service och bemötande 1, 100 poäng.
-Service och bemötande 2, 100 poäng, som bygger på kursen service och bemötande 1.

Kurskod
SEVSEV01, SEVSEV02

Ämnet:
Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt.

Ämnets syfte:
Undervisningen i svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Undervisningen i ämnet service och bemötande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att bemöta kunder eller gäster på ett serviceinriktat sätt samt att tillvarata kundkontakter för att skapa långsiktiga relationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika målgrupper och hur man tar hänsyn till olika personligheter och individuella önskemål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera såväl positiva som negativa reaktioner i servicesituationer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att vara lyhörda och flexibla i olika försäljningssituationer och tänka resultatinriktat i dessa. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om språkets och kommunikationens betydelse i mötet med andra.Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper i marknadsföring, exponering av varor eller tjänster samt presentationsteknik. 

Service och bemötande 1 
Kurskod:
SEVSEV01
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för Service och bemötande 1, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
-Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
-Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
-Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
-Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
-Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
-Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.


Service och bemötande
Kurskod: SEVSEV02
Rekommenderade förkunskaper: 
Förutsättningar: 
Litteratur: 
Centralt innehåll för service och bemötande 2, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 
-Kundmöten i syfte att skapa en relation med kunden för att sälja varor eller tjänster.
-Personlig försäljning till kunder eller gäster samt servicearbete från servicedisk eller telefon.
-Gästpsykologi.
-Attityder och värderingar hos gäster, kunder och medarbetare.
-Etiska ställningstaganden i möten med kunder eller gäster.
-Skapande av helhetsupplevelser i servicesituationer.
-Bemötande av kunder eller gäster i olika servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
-Kundvårdande åtgärder för att skapa och bibehålla kundrelationer.
-Säljande rum, dvs. skapande av miljö och atmosfär för att öka försäljningen.
-Presentation av mat och dryck på ett säljande sätt, var för sig och tillsammans.