Våningsservice

Kursnamn:
Våningsservice
Kurser i ämnet: 
Våningsservice 1, 100 poäng, som bygger på kursen logi.
Våningsservice 2, 100 poäng, som bygger på kursen våningsservice 1.
Våningsservice 3, 100 poäng, som bygger på kursen våningsservice 2

Kurskod: VAIVAI01, VAIVAI02, VAIVAI03

Ämnet:
Ämnet våningsservice omfattar städning, inredning och underhåll av rum och utrymmen inom besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp-och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Ämnet präglas av en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten.

Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet våningsservice ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om våningsservice (housekeeping) inom besöksnäringens olika former av logi, till exempel camping, kryssningsfartyg och olika sorters hotell. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera så att mötet med gästen blir yrkesmässigt och serviceinriktat. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om systematisk städning och underhåll, organisation och planering samt inredning och dess påverkan på gästens upplevelse. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av entreprenörskap och arbetstagarens roll i verksamheten samt kunskaper om arbetsledning och lönsamhetskrav.Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området våningsservice. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta på ett säkert och arbetsmiljöriktigt sätt. Eleverna ska också ges möjlighet att diskutera ansvarsfrågor vad gäller etik och miljö inom besöksnäringen.Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att bemöta gäster med olika behov och förväntningar samt hantera klagomål, på ett sätt som är förenligt med verksamhetens mål. Genom kontakter med olika former av logi ska eleverna ges möjligheter att dels utveckla förståelse av den stora variation som finns av standard och servicenivå inom området, dels utveckla förståelse av olika målgruppers önskemål.

 
 

Undervisningen i svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
-Kunskaper om besöksnäringens olika former av logi, organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter.
-Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området.
-Förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån gällande lagar och andra bestämmelser.
-Förståelse av betydelsen av service och bemötande med hänsyn till olika målgrupper, kulturella skillnader och gäster med särskilda behov.
-Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt anpassa sitt agerande och språk efter situation.
-Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Våningsservice 1 
Kurskod: VANVAN01

Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för Våningsservice 1, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Organisation, yrkesroller och arbetsuppgifter inom våningsservice.
-Systematisk och säker städning samt underhåll av inredning.
-Design, färg och form samt dess påverkan på upplevelsen.
-Inredning i gästrum och övriga lokaler, med hänsyn till säkerhet, ekonomi, miljö och ergonomi.
-Miljömärkningar och certifieringar.
-Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
-Hänsyn till gästens integritet och säkerhet utifrån företagets policy.
-Service och bemötande samt omtanke om gästen inför ankomst och under vistelse.
-Kommunikation och samverkan såväl inom som mellan olika avdelningar.
-Bedömning av kvaliteten på utfört arbete.
Våningsservice 2 
Kurskod: VANVAN02

Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för Våningsservice 2, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Grundläggande arbetsledning, organisation och planering av arbetet inom våningsservice.
-Utrustning och maskiner för städning och underhåll av rum och övriga utrymmen.
-Säker och systematisk städning samt underhåll. Kontroll av utfört arbete efter checklista.
-Personalplanering och upprättande av arbetstidsschema.
-Inköp av material och externa tjänster.
-Inredning med tanke på omtanke, design och tillgänglighet för alla.
-Blommor, dekorationer och annat som förhöjer gästens upplevelse.
-Budgetering samt beräkning och användning av nyckeltal.
-Miljömärkningar och certifieringar.
-Betydelsen av ergonomiskt arbete för såväl individ som verksamhet.
-Arbetsmiljö och säkerhet i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
-Hänsyn till gästens integritet och säkerhet i enlighet med föreskrifter och företagets policy.
-Service och bemötande samt omtanke om gästen inför ankomst och under vistelse.
-Olika målgrupper och deras skiftande behov.
-Kommunikation och samverkan såväl inomsom mellan olika avdelningar.
Våningsservice 3 
Kurskod: VANVAN03

Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för Våningsservice 3, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Arbetsledning, organisation och planering av arbetet inom våningsservice.
-Utrustning och maskiner för städning samt underhåll av rum och övriga utrymmen.
-Kontroll av utfört arbete.
-Personalplanering och upprättande av arbetstidsschema.
-Inköp av material och externa tjänster.
-Inredning med tanke på omtanke, design och tillgänglighet för alla.
-Blommor, dekorationer och annat som förhöjer gästens upplevelse.
-Miljömärkningar och certifieringar.
-Betydelsen av ergonomiskt arbete för såväl verksamhet som individ.
-Arbetsmiljö och säkerhet i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
-Hänsyn till gästens integritet och säkerhet i enlighet med föreskrifter och företagets policy.
-Service och bemötande samt omtanke om gästen inför ankomst och under vistelse.
-Olika målgrupper och deras skiftande behov.
-Kommunikation och samverkan såväl inom som mellan olika avdelningar.